Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng:

    Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổ chức triển khai công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo trong nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Đào tạo chịu trách nhiệm công tác khảo thí và công tác đảm bảo chất lượng, cụ thể như sau:

2.1. Công tác khảo thí

-       Quản lý, hướng dẫn và phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức, giám sát các kỳ thi, đợt thi trong quá trình đào tạo đối với các hệ, các bậc đào tạo của Trường;

-       Phối hợp với các khoa, bộ môn xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi cho từng môn học; nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp, các thiết bị hỗ trợ vào công tác soạn thảo đề thi, chấm thi và đánh giá kết quả thi phù hợp với yêu cầu của các ngành, các hệ, bậc đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.

-       Phân tích kết quả thi các môn học nhằm kịp thời tham mưu cho Hiệu trưởng những giải pháp đảm bảo chất lượng đánh giá người học theo yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo.

-       Thường trực trong công tác chấm thi các kỳ thi tuyển sinh của Trường.

2.2. Công tác đảm bảo chất lượng

-       Đề xuất các mục tiêu chất lượng, xây dựng các chương trình, kế hoạch, chiến lược đảm bảo chất lượng của Trường.

-       Theo dõi, hướng dẫn, tư vấn và phối hợp với các đơn vị trong Trường triển khai thực hiện các công tác đảm bảo chất lượng;

-       Thường trực công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng của Trường; đầu mối quan hệ với các tổ chức kiểm định trường đại học trong và ngoài nước để thực hiện đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục.

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

 

home_Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout