2019

Báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp - Đợt khảo sát năm 2019

(Báo cáo  -  Mẫu số 1 - Mẫu số 2 - Mẫu số 3  )

2018

Báo cáo về tình hình việc làm của cựu sinh viên sau 1 năm và 2 năm tốt nghiệp - Đợt khảo sát năm 2018

(Báo cáo  -  Danh sách Tốt nghiệp tháng 3/2016  -  Danh sách Tốt nghiệp tháng 6/2016Danh sách sinh viên phản hồi năm 2016 Danh sách Tốt nghiệp tháng 3/2017  - Danh sách Tốt nghiệp tháng 7/2017 - Danh sách sinh viên phản hồi năm 2017 - Phụ lục 3 Tông hợp tình hình sinh viên tốt nghiệp năm 2016 - Phụ lục 3 Tông hợp tình hình sinh viên tốt nghiệp năm 2017 - Mẫu số 1 CV 3943).

2017

Báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp (Khóa 18)  

(Báo cáo  -  Danh sách Tốt nghiệp tháng 3/2016  -  Danh sách Tốt nghiệp tháng 6/2016).

Kế hoạch thực hiện khảo sát việc làm sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp - Năm 2017..... Chi tiết....


2016

Báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp (Khóa 17) 

(Báo cáo)


2015

 

back to top

home_Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout