Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006: Quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy theo niên chế kết hợp học phần (Quy chế 25)

    QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY (Ban hành kèm theo Quyết định số 25 /2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Quy chế này áp dụng đối với sinh viên các khóa đào tạo hệ chính quy ở các trình độ đại học và cao đẳng trong các đại học, học viện, trường đại học và trường cao đẳng, thực hiện theo học chế mềm dẻo kết hợp niên chế với học phần. Chi tiết....

home_Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout